MAKNA LEKSIKAL PADA KUMPULAN LIRIK LAGU KARYA IWAN FALS: SUATU TINJAUAN SEMANTIK

Mutia Eri, Yetty Morelent .

Sari


Abstrak: Makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki pada sebuah tanda linguistik.
Makna sering ditemui dalam rangkain kata dan kalimat. Salah satunya dalam lirik lagu
terdapat untaian kata yang diekspresikan oleh pengarang tentang suatu hal yang telah
dilihatnya. Untuk mengekspresikannya pengarang menciptakan sebuah lirik dengan makna
yang terkandung di dalamnya. Hal ini dikarenakan lirik mempunyai daya tarik dari segi
bahasa dan susunan kalimat. Lirik lagu karya Iwan Fals merupakan salah satu lirik lagu
yang menggunakan bahasa yang estetis. Artinya, bahasa yang digunakan dalam lirik lagu
tersebut mampu menimbulkan efek pada pendengar. Tujuan dilakukan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan bentuk Makna Leksikal pada Kumpulan Lagu Karya Iwan
Fals. Terdapat 5 bentuk makna leksikal yaitu makna leksikal dalam derivasi zero berjumlah
7 kutipan, makna leksikal dalam afiksasi berjumlah 50 kutipan, makna leksikal dalam
reduplikasi berjumlah 35 kutipan, makna leksikal dalam pemendekan berjumlah 11
kutipan, makna leksikal dalam derivasi balik berjumlah 3 kutipan, makna leksikal dalam
pemajemukan berjumlah 9 kutipan. Kesimpulan dari penelitian ini pembaca atau pendengar
lagu yang diciptakan Iwan Fals memiliki makna mendalam tentang kritikan sosial serta
bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar.
Kata Kunci: Makna Leksikal, Kumpulan lagu, Iwan Fals.

Teks Lengkap:

PDF

Article Metrics

Sari view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.